Polityka prywatności sklepu internetowego malpol.pl

   1. Wszyscy pracownicy sklepu, przeszli szkolenie w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
   2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Mal-Pol Arkadiusz Malasiński, Ostrowsko ul. Pienińska 89, 34-431 Waksmund
   3. Zgłaszanie naruszeń IOD malpol.pl - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację na adres e-mail: mal.pol@op.pl
   4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
   5. Rezygnacja/wycofanie zgody - proszę pamiętać, że cofnąć udzieloną zgodę może każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać stosowną informację na adres e-mail: mal.pol@op.pl
   6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres e-mail: mal.pol@op.pl. Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.
   7. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać na adres e-mail: mal.pol@op.pl
   8. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu Administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. Zgłoszenie takie proszę przesłać na adres e-mail: mal.pol@op.pl
   9. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Mal-Pol Arkadiusz Malasiński może pobrać opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z takim działaniem.
   10. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO, wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.
   11. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (malpol.pl) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych malpol.pl z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie.
   12. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń).